ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az INNODOX Technologies Zrt. (továbbiakban: „INNODOX”, „Szolgáltató”, „Adatkezelő”, vagy „Társaság”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az INNODOX kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A jelen tájékoztató célja az abban foglalt, így pedig különösen elsősorban az innodox.com honlapon keresztül elérhető funkciók, illetve szolgáltatások keretében felmerülő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
Az INNODOX adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi szabályzatok, tájékoztatók folyamatosan elérhetők ezen weboldalon (https://www.innodox.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato/).
Az INNODOX fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori, egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges változásokról természetesen kellő időben értesítjük az érintetteket.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, a 3. pontban meghatározott elérhetőségeinkre és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az INNODOX Technologies Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az INNODOX a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az INNODOX az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.”);
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)

 

2. DEFINÍCIÓK

 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás:az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.

 

3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei a következők:

Név:  INNODOX Technologies Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Cégjegyzékszám: 01-10-048400
Adószám:  25181698-2-43
Telefonszám: +36 1 870 0220
E-mail: office@innodox.com
Adatkezelő képviselője: Nagy Dominique, vezérigazgató
Adatvédelemmel kapcsolatban
kijelölt kapcsolattartó:
Szöllőssy András

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük juttassa el az adatvedelem@innodox.com e-mail címre, illetve írásban a 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. posta címünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Felhívjuk az INNODOX részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett harmadik személy hozzájárulásának beszerzése. Előfordulhat, hogy az INNODOX a harmadik személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést az adatközlő köteles biztosítani, és az INNODOX-ot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az INNODOX mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Az INNODOX minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az INNODOX biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az INNODOX által felhasználásra.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

 

4.1. ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:
Az érintettek adatainak kezelése állásra történő jelentkezés céljából.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
A kezelt személyes adatok köre:
Érintett személyes adatai, amennyiben az érintett által rendelkezésünkre bocsátott önéletrajzon szerepelnek:

 • Név
 • Nem
 • Állampolgárság
 • Lakcím
 • Születési hely, idő
 • Telefonszám
 • Nyelvtudás
 • Szakmai tapasztalat, érdeklődési terület
 • Egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), ennek hiányában az INNODOX az állásra jelentkezők (akár konkrét meghirdetett állásra, akár álláshirdetés nélkül benyújtott jelentkezési anyagok esetén) pályázati anyagait azok beérkezésétől számított legfeljebb egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. Az INNODOX erről az állásra jelentkezőket honlapján valamint az egyes feladott álláshirdetések keretében is tájékoztatja. Ennek megfelelően ezen pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz az INNODOX munkaügyi osztályának illetékes kollegái, illetve a kiválasztási folyamat során döntéshozatalra jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 

4.2. GYAKORNOKI PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:
Az érintettek adatainak kezelése gyakornoki programba történő jelentkezés céljából.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
A kezelt személyes adatok köre:
Az érintett személyes adatai, amennyiben az érintett által rendelkezésünkre bocsátott önéletrajzon szerepelnek:

 • Név
 • Nem
 • Állampolgárság
 • Lakcím
 • Születési hely, idő
 • Telefonszám
 • Nyelvtudás
 • Szakmai tapasztalat, érdeklődési terület
 • Egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), ennek hiányában az INNODOX a gyakornoki programba jelentkezők pályázati anyagait azok beérkezésétől számított legfeljebb egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. Az INNODOX erről a gyakornoki programba jelentkezőket honlapján valamint az egyes feladott álláshirdetések keretében is tájékoztatja. Ennek megfelelően ezen pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz az INNODOX munkaügyi osztályának illetékes kollegái, illetve a kiválasztási folyamat során döntéshozatalra jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 

4.3. E-MAILBEN, LEVÉLBEN TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓ KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:
Az érintettek a www.innodox.hu oldalon található office@innodox.com e-mail címre és az INNODOX székhelyére küldött levelükben információkat kérhetnek az INNODOX-tól. Az érintettek adatait ennek megfelelően az INNODOX a részükre történő információ küldése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:
Érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
A kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • Email-cím
 • Postai levél esetén postai cím
 • Egyéb, az érintett által az emailben, illetve levélben megadott adatok

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), ennek hiányában az INNODOX az érintettek személyes adatait az e-mail, illetve a postai levél beékezésétől számított legfeljebb egy évig tárolja. Jogi igények esetén az Adatkezelő a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § alapján öt év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő nyolc év múlva törli.

4.4. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Az érintettek részére rendszeresen hírlevél küldése a Társaság által a Társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozóan illetve a Társaság tevékenységére és működésére vonatkozó újdonságok illetve aktualitások kapcsán.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • Email-cím
 • Cégnév, amennyiben cég nevében kerül sor a feliratkozásra

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A hozzájárulást a Társaság fenti 3. pontban megjelölt székhelyére küldött levélben, vagy a news@innodox.com címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Ezen adatkezelés kapcsán a Társaság az alábbi 8. pontban részletezettek szerint adatfeldolgozókat vesz igénybe.

 

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, PROFILALKOTÁS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik az INNODOX-ot. Az INNODOX e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.

 

6. COOKIE-K (SÜTIK)

6.1. A SÜTIK FELADATA

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

6.2. FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az INNODOX weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

6.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

Az INNODOX weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az INNODOX információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

6.4. DEKLARÁCIÓK

Ez a weboldal sütiket használ. A sütiket a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók biztosításához és a weboldalunk látogatottságának elemzéséhez használjuk. A weboldalunk használatával kapcsolatos információkat megosztjuk közösségi média-, hirdetési és elemző partnereinkkel is. Partnereink kombinálhatják ezeket az információkat más olyan adatokkal, amelyeket Ön megadott nekik, vagy amelyeket a Szolgáltatások Ön általi használata során gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webhelyek a felhasználói élmény hatékonyabbá tételére használnak.

 

A törvény értelmében tárolhatunk sütiket az Ön eszközén, ha azok feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. Minden más típusú süti tárolásához az Ön engedélye szükséges.

 

Ez az oldal különböző típusú sütiket használ. Egyes sütiket harmadik felek helyeznek el, amelyek az oldalainkon megjelennek.

 

Ön bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulását az oldalunkon található süti nyilatkozatban.

 

Az adatvédelmi szabályzatunkban többet megtudhat arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet kapcsolatba velünk, és hogyan kezeljük a személyes adatokat.

 

Kérjük, adja meg a hozzájárulás azonosítóját és dátumát, ha kapcsolatba lép velünk a hozzájárulásával kapcsolatban.

 

Az Ön hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: www.innodox.com.

 

Az Ön jelenlegi állapota: Allow all.

 

Az Ön hozzájárulásának azonosítója: HAqfZNyOkmXYeIJ/0oTI70mZwMIJg/w2s7QDBvsiAudFrGVd1HNrcg==A hozzájárulás dátuma: 2022. június 23., csütörtök, 12:03:34 CEST.

 

Hozzájárulás módosítása | Hozzájárulás visszavonása

A süti nyilatkozatot a Cookiebot utoljára 08.07.22-én frissítette:

 

Szükséges (7)

 

A szükséges sütik segítenek a weboldal használhatóságában azáltal, hogy lehetővé teszik az olyan alapvető funkciókat, mint az oldalmozgás és a weboldal biztonságos területeinek elérése. A weboldal nem tud megfelelően működni ezen sütik nélkül.

 

Név

Szolgáltató

Célja

 

grecaptcha

Google

 

Tartós

_GRECAPTCHA

Google

Ezt a sütit arra használják, hogy különbséget tegyenek az emberek és a botok között. Ez hasznos a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket tudjon készíteni a weboldal használatáról.

179 nap

CookieConsent

Cookiebot

Elmenti a felhasználó hozzájárulásának státuszát az aktuális tartományban lévő cookie-khoz.

1 év

jStorage

www.innodox.com

Egyedi azonosítót regisztrál a látogató számára, hogy a weboldal felismerje a látogatót az újbóli belépéskor.

Tartós

rc::a    

Google

Ezt a sütit arra használják, hogy különbséget tegyenek az emberek és a botok között. Ez hasznos a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket tudjon készíteni a weboldal használatáról.

Tartós

rc::b    

Google

Ezt a sütit arra használják, hogy különbséget tegyenek az emberek és a botok között.

Munkamenet

rc::c    

Google

Ezt a sütit arra használják, hogy különbséget tegyenek az emberek és a botok között.

Munkamenet

 

Statisztika (5)

 

A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldalakkal azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

 

Név

Szolgáltató

Célja

Eljárás

_dc_gtm_UA-# 

Google

A Google Tag Manager használja a Google Analytics szkriptcímke betöltésének vezérlésére.

1 nap

_ga

Google

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.

2 év

_gat

Google

A Google Analytics használja a lekérdezési arány korlátozására

1 nap

_gid

Google

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.

1 nap

collect

Google

A látogató eszközére és viselkedésére vonatkozó adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára. Megörökíti a látogatót az eszközök és a marketingcsatornák között.

Munkamenet

 

Marketing (9)

 

A marketing sütiket arra használják, hogy kövessék a látogatókat a webhelyeken. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók számára, és így értékesebbek a kiadók és a hirdető harmadik felek számára.

Név

Szolgáltató

Célja

Eljárás

_fbp

Meta Platforms, Inc.

A Facebook különböző hirdetési termékek, például harmadik fél hirdetők valós idejű ajánlatainak megjelenítésére használja.

3 hónap

_gcl_au

Google

A Google AdSense használja a szolgáltatásait használó webhelyek hirdetési hatékonyságának kikísérletezésére.

3 hónap

ads/ga-audiences        

Google

A Google AdWords arra használja, hogy újra megszólítsa azokat a látogatókat, akik a látogató online viselkedése alapján valószínűleg vásárlókká alakulnak át a különböző weboldalakon.

Munkamenet

IDE

Google

A Google DoubleClick által a felhasználónak a weboldalon a szolgáltató egyik hirdetésének megtekintése vagy az arra való kattintás után végzett műveleteinek rögzítésére és jelentésére, a hirdetés hatékonyságának mérése és a felhasználó számára célzott hirdetések megjelenítése céljából.

1 év

pagead/1p-user-list/#        

Google

Annak nyomon követésére szolgál, hogy a látogató érdeklődést mutatott-e bizonyos termékek vagy események iránt több weboldalon, és hogyan navigál a látogató a weboldalak között - Ez a hirdetési erőfeszítések mérésére szolgál, és megkönnyíti a weboldalak közötti közvetítési díjak kifizetését.

Munkamenet

pagead/landing [x2]     

Google

Gyűjti a látogatók viselkedésére vonatkozó adatokat több weboldalon keresztül, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg - Ez lehetővé teszi a weboldal számára azt is, hogy korlátozza ugyanazon hirdetés megjelenítésének számát.

Munkamenet

test_cookie     

Google

Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

1 nap

tr

Meta Platforms, Inc.

A Facebook különböző hirdetési termékek, például harmadik fél hirdetők valós idejű ajánlatainak megjelenítésére használja.

Munkamenet

 

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA, A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

Az INNODOX számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az INNODOX adatfeldolgozója által biztosított szervereken találhatók meg. Az INNODOX a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az INNODOX és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

A fentieknek megfelelően az Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, digitálisan kezelt adatok feldolgozására, kezelésére szolgáló rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén elsősorban azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli, azzal, hogy az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az adatokhoz az Adatkezelő érintett (HR, sales) területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen tájékoztató kivonatban megnevezett adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

 

8. ADATFELDOLGOZÁS

Az INNODOX a fenti 4.4. pont szerinti, hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéhez az alábbi 1. és 2. pontban jelzettek szerint, míg általánosságban a jelen tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenységeihez az alábbi 3. pontban jelzettek szerint vesz igénybe adatfeldolgozókat, egyéb a jelen tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenysége ellátásához külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A hírlevél küldésével kapcsolatosan megadott adatokat (név, email cím) a Társaság az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja:

 1. Adatfeldolgozó:
  Rocket Science Group, LLC
  675 Ponce de Leon Ave NE
  Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozó EU–USA adatvédelmi pajzs részese, létezik az adattovábbítás kapcsán az Európai Bizottságnak megfelelőségi határozata.

A kapcsolód nyilvántartás elérhetősége: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A Bizottság határozatának elérhetősége: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

Adatfeldolgozás célja:

A Mailchimp internetes marketing szolgáltatás keretében emailt és automatizálási platformot biztosít a hírlevél küldés kapcsán.

 1. Adatfeldolgozó és aladatfeldolgozója:
  ZOHO CORPORATION
  4141 Hacienda Drive
  Pleasanton,
  California 94588, USA

Az adatfeldolgozó EU–USA adatvédelmi pajzs részese, létezik az adattovábbítás kapcsán az Európai Bizottságnak megfelelőségi határozata.

A kapcsolód nyilvántartás elérhetősége: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOJbAAO&status=Active
A Bizottság határozatának elérhetősége: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

Zoho Corporation Pvt. Ltd. (a ZOHO CORPORATION aladatfeldolgozója)

Estancia IT Park,

Plot No. 140 & 151, GST Road,

Vallancherry Village,

Chengalpattu Taluk,

Kanchipuram District 603 202, INDIA

Az adatfeldolgozóval a szerződéses kapcsolatra a Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések irányadóak, melynek szövege itt elérhető:

https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf

Adatfeldolgozás célja:

Ügyfélkapcsolati menedzsment szolgáltatás a hírlevél küldés kapcsán.

 1. Abakusz Kft.
  9023 Győr, Attila u. 24.

Az adatfeldolgozóval az adatkezelő kapcsolatát a GDPR 28. cikkének megfelelő szerződés szabályozza.

Adatfeldolgozás célja:

IT üzemeltetési szolgáltatás, melynek keretében a tevékenység ellátása során és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben a szolgáltató eseti jelleggel hozzáférhet a jelen tájékoztató szerinti személyes adatok elérési útjához.

 

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei az Info tv. és a GDPR alapján az alábbiakban kerülnek meghatározásra.
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Info tv.-ben és a GDPR-ban meghatározott feltételek szerint:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja:
a) az Adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,
b) a tervezett adatkezelés célját és
c) az érintettet az Info tv. és a GDPR alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentieken túl az Adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt
a) az adatkezelés jogalapjáról,
b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről,
d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

A hozzáféréshez való jog:
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele
a) a kezelt személyes adatok forrását,
b) az adatkezelés célját és jogalapját,
c) a kezelt személyes adatok körét,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
f) az érintettet az Info tv. és a GDPR alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett előzetes tájékozódáshoz és hozzáféréshez való jogának érvényesítését az elérni kívánt céllal arányosan az Adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges
a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának,
b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

A helyesbítéshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

A törléshez (elfeledtetéshez) való joga:
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • az adat kezelése jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés a vonatkozó alapelvekkel ellentétes,vagy ha célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja;
 • az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve a kötelező adatkezelést;
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” GDPR-ból fakadó korlátjaira, amelyek a következők:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
c) népegészségügy területét érintő közérdek;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

Az adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog:

A GDPR alapján az érintett kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az „adathordozhatósághoz való jog”:
Az érintett jogosult arra, hogy
a) a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
b) ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
c) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont szerinti szerződésen alapul; és
d) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos, az érintetti kérelem alapján hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az INNODOX felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a hozzáféréshez való joga, a helyesbítéshez való joga, az adatkezelés korlátozásához való joga, illetve a törléshez való joga érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, az Adatkezelő az érintett jogainak a jelen pont szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. Ha megalapozottan feltehető, hogy a jelen pontban meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslati lehetőségei:
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
telefon: +36 (1) 391-1400,
email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: www.naih.hu

bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.